معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

شرح وظایف كمسیون پزشكی

شرح وظایف كمسیون پزشكی بررسی پرونده درمانی پرسنل دانشگاه وهمچنین ادارات درسطح شهرستان  بررسی وتائیدپرونده های ازكارافتادگی بررسی پرونده هاجهت تائیداستعلاجی بررسی پرونده هاجهت تائید دارو بررسی پرونده هاجهت تائیدبیماری به منظورتامین كمك هزینه بیماران

معرفی دبیر كمسیون پزشکی

معرفی دبیر كمسیون پزشکی دبیركمسیون پزشكی: خانم بتول صادقی  سابقه فعالیت : 19 سال  شماره تماس: 07153314660    تاریخچه كمسیون پزشكی معاونت درمان : كمسیون پزشكی معاونت درمان درتاریخ 1375 با حضور 2 پزشك ودبیر كمسیو ن ورئیس كمسیون پزشكی تشكیل شد كه كمسیون ...

عملکرد کمیسیون پزشکی

عملکرد کمیسیون پزشکی بررسی 15پرونده سرطانی جهت تائیدبیماری ومقدارداروی موردنیاز،بررسی 3مورداستعلاجی پرسنل دستگاههای دولتی وبررسی 2پرونده ازكارافتادگی پرسنل دركمسیون پزشكی مورخ 27/10/91 عملكرد 6 ماه اول سال 93

آمارهفتگی كمسیون پزشكی

آمارهفتگی كمسیون پزشكی جلسه كمسیون پزشكی معاونت درمان هرهفته جهت تائید استعلاجی،تائید بیماریهای صعب العلاج جهت دریافت دارووتائید ازكارافتادگی پرسنل دستگاههای دولتی ودانشگاه علوم پزشكی توسط اعضاء كمسیون پزشكی (پزشكان ودبیركمسیون) درمحل معاونت درمان برگزارمی گردد.در تاریخ 11/2/92جلسه ...