معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

كارگروه بهداشت درمان درحوادث غیرمترقبه وپدافندغیرعامل

رئیس كارگروه : آقای دكترمحمدضیائی
مدرك تحصیلی : تخصص جراحی عمومی
سابقه كار: 4سال
شماره تماس: 07153314660