معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آموزش و توسعه(حاکمیت بالینی)

آموزش و توسعه(حاکمیت بالینی) job discriptiontitel Standards_of_Nursing.pdfآموزش به بیمار.docxبرنامه ریزی مدیریت استراتژیک چیست؟