معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

صدورپروانه هاوفرمهای واحدصدورپروانه ها

pdfفرم درخواست موافقت اصولی 

pdfفرم درخواست بهره برداری 

pdfنسخه راهنمای بهره برداری 

pdfنسخه راهنمای موافقت اصولی