معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اداره ارزیابی و صدورپروانه ها یکی از واحد های معاونت درمان بوده که بیشترین مراجعه کننده را در این حوزه دارا می باشدو وظایف تاسیس ، پایه ریزی اصولی و منطبق با استاندارد مراکز و موسسات، مطبها و دفاتر ( ارزیابی فضای فیزیکی ، تجهیزات و امور مربوط به مجوز و پروانه ها ) را عهده دار می باشد .

جھت انطباق فضاھای درمانی با استانداردھای مصوب وموجود، ازفضای فیزیکی کلیه مراکز وموسسات درمانی قبل از افتتاح وبھره بردای توسط کارشناسان اداره ارزیابی و صدور پروانه ھا بازدید به عمل می آید.

در صورت عدم تایید فضای فیزیکی ، فعالیت انھا وجھه قانونی ندارد .

اجازه تاسیس به کلیه افراد حقیقی وحقوقی که صلاحیت انھا به تایید کمسیون قانونی رسیده باشد و درچارچوب قوانین مقررات موجودداده می شود .

به ھر فرد واجد شرایط بیش از یک پروانه تاسیس داده نمی شود و ھر فرد می تواند حداکثردر دو موسسه پزشکی (یک حقیقی ویک حقوقی ) به عنوان موسس عضویت داشته باشد ..