معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آئین نامه های واحدصدورپروانه ها

آئین نامه های واحدصدورپروانه ها آئین نامه تاسیس درمانگاه عمومی آئین نامه تاسیس لابراتوارپروتزدندان آئین نامه تاسیس مركزارائه خدمات ومراقبتهای بالینی درمنزل آئین نامه تاسیس مركزسوء مصرف مواد آئین نامه تاسیس موسسه ساخت وفروش عینك طبی آئین نامه تاسیس واحدتزریقات وپانسمان درمحل مطب پزشكان ضوابط ...

تعرفه های واحدصدورپروانه ها

تعرفه های واحدصدورپروانه ها تعرفه های صدور پروانه های موسسات درمانی: صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی:3/600/000 صدور پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی:4/500/000  تعرفه های تمدید پروانه های موسسات درمانی: تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان زیر ...