معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

عملكرد واحد درمان سوء‌ مصرف مواد در سال 94

1 – انجام نظارت و بازرسی از مراكز درمان سوء مصرف مواد به صورت ماهیانه

2 – ارسال آمار و اطلاعات مربوط به مراكز درمان سوء مصرف مواد به وزارت متبوع و اسانداری

3 – پیگیری جهت اختصاص بودجه به صورت 6 ماهه جهت برنامه اعتیاد

4 – پیگیری جهت اخذ مجوز آموزشی جهت پرسنل پزشكان ، روانشناسان ، پرستاران ، مددكاران مراكز

5 – برگزاری سمینار ها و كارگاههای آموزشی جهت گروههای هدف در سال 94

6 – بررسی و تائید دارویی مراكز درمان سوء‌مصرف به صورت ماهیانه و ارسال آن به معاونت غذا و داروی دانشگاه

7 – پیگیری جهت راه اندازی یك واحد مركز درمان سوء مصرف مواد بخش دولتی در زاهدشهر

8 – ارسال گزارش نظارت بر مراكز درمان و كاهش آسیب به صورت 3 ماهه به استانداری

9 – آموزش توجیهی بدو ورود به خدمت جهت پرسنل مراكز درمان سوء‌ مصرف مواد بخش دولتی و خصوصی

10 – پیگیری و جواب نامه ها و مكاتبات اداری از طرف وزارت متبوع و استانداری


لیست وآدرس مراكزترك اعتیاد دولتی درشهرستان فسا

pdfلیست وآدرس مراكزترك اعتیاد خصوصی درشهرستان فسا

docxعملكردشش ماه اول سال93