معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

  1. نیازسنجی درزمینه نیروهای تخصصی درمانی
  2. اعلام نیازطرح یک ماهه نیروهای تخصصی به معاونت درمان وزارت متبوع
  3. اعلام نیازنیروهای تخصصی (مشمولین ضریب K )به معاونت درمان وزارت متبوع
  4. بررسی وثبت اطلاعات نیروهای تخصصی موجود
  5. اعلام شروع بکارنیروهای تخصصی موجود
  6. اعلام شروع بکارنیروهای تخصصی به معاونت درمان وزارت متبوع
  7. صدورگواهی پایان تعهدات ضریب K
  8. بررسی درخواست های تاسیس مطب نیروهای تخصصی مشمول تعهدات ضریب K
  9. اعلام شروع بکارمتخصصین درمطب به سازمانهای بیمه گرجهت عقدقرارداد