معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

header1

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیوشیمی1

pdfبیوشیمی 2

pdfبیوشیمی 3

pdfبیوشیمی 4

pdfهماتولوژی 1

pdfهماتولوژی 2

pdfهماتولوژی 3

pdfمیكروب شناسی 1

pdfمیكروب شناسی 2

pdfبهداشت و ایمنی

محدوده مرجع

docxكنترل كیفی