معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كارشناس حاكمیت بالینی: خانم راضیه آبادی 
مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری 
سابقه كار: 11 سال 
شماره تماس: 07153314663