معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

طب واخلاق پزشكی نوین

دو قرن اخیر با پیشرفت های وسیع و خیر ه كننده ای در حوزه دانش و فناوری پزشكی همراه بوده است كه به فراخور نیاز،به تغییر و تحولات عمیقی در اخلاق پزشكی منجر گردیده است. وسعت یافتن دانش بشری، ارتقای فناوری ها، افزایش توانمندی های انسانی در تشخیص و معالجه بیماری ها، وتعدد را ههای انتخابی برای پزشكان و بیماران، پرسش های روزافزونی را مطرح نموده است كه اخلاق پزشكی سنتی،علیرغم ارزش و قدرت خود، نتوانسته است پاسخگوی این پرسش ها باشد. اخلاق پزشكی سنتی عمدتاً شامل اصول ومبانی امر كننده یا نهی كننده بود اما اخلاق پزشكی نوین با رسالت پرداختن به موضوعات و مباحث مطرح در جهان پزشكی و تلاش برای ارائه راهكارهای اخلاقی لازم شكل گرفته است. در حال حاضر، اخلاق پزشكی یكی ازشاخه های اخلاق كاربردی حرفه ای است كه سعی دارداخلاقیات را به صورت كاربردی در حیطه عمل پزشكان وكادر پزشكی و نیز در حوزه تصمیم گیری های اخلاقی درطب وارد نماید. بر اساس مطالب بیان شده، دیگر اخلاق پزشكی صرف بیان صفات اخلاقی پسندیده برای پزشكان، یا نحوه برخورد پزشك با بیمار و یا صرفاً تدوین قوانین حرفه ای در باب آداب معاشرت طبیب و بیان قواعد مذهبی به تنهایی، نمی باشد....

پیوست ها:

13387244641.pdf حجم فایل:243.38 کیلوبایت