معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در راستای اجرای فاز اول برنامه های مدیریت سرطان ، جلسه ای با حضور معاون درمان و صاحبین فرآیند در برنامه سرطان در معاونت درمان برگزار گردید.در این جلسه طی بررسی چالشهای موجود ، راهکارهایی جهت رفع آن مطرح گردید. همچنین آقای دکتر سهراب پور معاون درمان بر اجرای دقیق تهیه دستورالعمل های برنامه مدیریت سرطان تاکید نمودند.