معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

جلسه کمیسیون ماده 31  با حضور معاونین محترم درمان ، بهداشت ، غذا و دارو، رئیس و مدیر داخلی بیمارستان دکتر علی شریعتی و کارشناسان حوزه های معاونت درمان ، غذا و دارو و معاونت بهداشتی در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسات قبل ، در مورد موضوعاتی از قبیل توزیع داروی متادون بین بیماران مراکز درمان سوء مصرف در محل داروخانه ، نظارت و بازدید از مراکز کمپ ترک اعتیاد تحت پوشش اداره بهزیستی توسط کارشناسان معاونت ها وهمچنین نمایندگانی ازادارات فرمانداری وبهزیستی فسا ، تصمیم گیری جهت تعدادی از مراکز ترک اعتیاد  بحث و بررسی صورت گرفت.