معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

کتابخانه الکترونیک

مجموعه ی حاضر تحت عنوان راهنمای آموزشی اچ آی وی/ ایدز و  بیماریهای آمیزشی(ویژه ی بهورز)  جهت ارتقای دانش بهورزان عزیز و با همكاری كـارشناسان زبده ی دانشگاههـای علوم پـزشكی، مركز مدیریت بیماری ها و مركز تـوسعه ی شبكه و ارتقای سـلامت و بـا حمـایت دفتـر صنـدوق جمعیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران تهیه  شده است. 

مـركـز مـدیـریت بیـمـاری هـا از نقطه نظرهـا، پیـشنهادهـا و انتقادهـای تمـام صاحب نظران و دست اندركاران آموزشی، پژوهشی و اجـرایی امور بهداشتیـ درمانی استقبال می كنـد؛ بنابـرایـن، خواهشمند است این مركز را درجهت بهبود كیفی متـون علمی و پژوهشی یـاری فـرمایید.  

پیوست ها:

1_94_10.pdf حجم فایل:404.97 کیلوبایت