معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

کتابخانه الکترونیک

حدود 50 گونه از گونه هـای فـوق ازنظـر پـزشـکی و بـهـداشت عـمـومی اهمیتـی خـاص دارنـد. 

براساس آمارهای علمی و معتبـر، در مناطق جنـوب و جنـوب غـربی ایران نسبت به سایـر کـشورهـای پـرخطر، گـزش عقـرب یـک مـشکل جـدی است. بسیـاری از عـوامـل، به خـصوص گستـرش حـاشیه نشینی، فقـر و تنـگدستی، استـفاده از مصالح سـاختمانی نـامناسب و عـدم آگـاهی لازم، جـزئی از ایـن عوامل محسوب میشـونـد.  

اداره ی پـیشگیـری از سوانح و حوادث مرکز مدیـریت بیماری ها، با توجه به رسالت خود در سـال 1383، با استـفـاده از مـطالعـات مبتنی بـر شـواهـد و بـهـرهگـیـری از متخصصان و استادان فن به تـشکیـل »کمیتـه ی کـشوری پیشگیـری از گـزش جـانـوران زهـری ایـران« با اولـویت پیشگیـری از گزش عقرب، مـار، عنکبـوت و زنبـور اقـدام نمود. این اداره برنـامه ی مـدونی را بـا همـکاری دانشگاه هـای پیشـگام در این برنـامه تهیـه کرد و در اولین کـارگاه کشـوری در خـرداد 1384 در کاشـان، بـه دانشـگاه هـای کشـور ابلاغ نمود و ادغام برنـامه در نظام سلامت کشور را بـه صورت جـدی تأکیدکرد.  

پیوست ها:

1_94_16.pdf حجم فایل:1.28 مگابایت