معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

کتابخانه الکترونیک

می تـوان بیماری هـا را بـراسـاس قـابلیت انتقـال به دو گـروه واگیـر و غیـرواگیـر تقسیم کـرد. بیـمـاری هـای غیرواگیر که گاه از  مهمترین آنها بـا عنوان  بیماریهای مزمن یادمی شود، اینک حـدود 43% بار بیماری هـا رادربر می گیرند  و با روندی فزاینده درحال اشغال جایگاه نخست در فهرست بار بیماری ها هستند. این رقم ازبار ناشی از سوانح و حوادث که پیامدهای غیرواگیر دارند جدا است.

 هرچند ممکن است اطلاعات مربوط به بار برخی از  بیماریهای غیرواگیر دردسترس باشد، ولی آگاهی ازتوزیع عوامل خطر آنها در جامعه ضروری و برای طراحی  برنامه های پیشگیر ی و کنترل کشورها لازم است .

این اطلاعات آینده ی بار بیماری هـا را  پیشبینی  می کنند و لازم است به شیوه ای تهیه شده و انتشاریابند که باموفقیت تصویب سیاست های مرتبط را هـدایت کننـد. سـازمـان بهداشت جهانی  رویکرد گام به گام به مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر را بـرای یاری کشورهای درحال توسعه درجهت دستیابی به نمایی ازاین عوامل خطر ابـداع و تـوصیه کرده است. این ابتکار بر گردآوری مستمر مقادیر اندک  از اطلاعات با کیفیت خوب تمرکزدارد که سـه گام آن از پـرسشگری با پرسش نامـه تا تکمیل اطلاعـات با سنجش هـای جسمی و آزمایشگاهی  تعریف می شود.

پیوست ها:

1_94_gozaresh bimarihaye gheir vagiri.pdf حجم فایل:1,013.43 کیلوبایت