معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

کتابخانه الکترونیک

بر نامه ایمن سازی  کشور از تجربیات موفق ملی و بین المللی  در زمینه بهداشت همگانی است. 

جمهوری اسلامی  ایران با بهـره  گیـری از زیـر سـاختار  قدرتمنـد  شـبکه مراقبـت هـای اولیـه  بهداشـتی وکارکنان  دلسوز آن ،  نظام علمی  مراقبت  از بیماریهای قابل پیشگیری  با واکسن  و زنجیره سرد  مناسـب ، توانسته است  پاسخ  شایسته ای  به نیاز  جامعه  داده و بـیش از 97 درصـد گـروه  هـدف را  تحـت پوشـش واکسیناسیون  همگانی  قرار دهد.  شاخص های  پوشش در روستاها  و شهرها  حاکی  از عدالت  در توزیع  منابع ایمن سازی  برای تمام  مردم است . کمیته  علمی و کشوری  ایمن سازی که از اسـاتید  مبـرز و عـالمدانشگاهها و موسسـات  تحقیقـاتی  تشـکیل  مـی شـود  رهبـری  ایـن حرکـت  بـزرگ را بـه عهـده دارد وهمکاران دانشمند  و دلسوزم  در مرکز مدیریت  بیماریهای واگیر به حق این وظیفه ملی را به درستی  انجـاممی دهند . کتاب  حاضر  آخرین  دستورالعمل  واکسیناسیون  همگانی است  کـه بـه تصـویب رسـیده و در کشور  اجرا می گردد .  توفیق همه دست اندرکاران و سلامت  ملت بـزرگ  ایـران را از پیشـگاه  خداونـدتبارک  و تعالی  مسئلت دارم.  

پیوست ها:

eimensazi.pdf حجم فایل:252.34 کیلوبایت