معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

برگزاری كلاس آموزشی اعتباربخشی بیمارستانی درمحل معاونت درمان

برگزاری كلاس آموزشی اعتباربخشی بیمارستانی درمحل معاونت درمان دراين جلسه فايل آموزشي اعتباربخشي توسط سركارخانم آبادي ارزياب ارشدكشور درمحل سالن نحوي جهت ارزيابي روزدوشنبه بيمارستان به ارزيابان آموزش داده شد.درضمن جزوات ارزيابي كه توسط مسئول محترم اعتباربخشي تهيه گرديده بوددراختيارارزيابان قرارگرفت وگروه بندي نيزبه ...

اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات نظام پزشكی شهرستان فسا

اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات نظام پزشكی شهرستان فسا برابرنامه ي هيئت مركزي نظارت ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي نتيجه نهائي وقطعي بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي شهرستان فسااعلام گرديد.لازم به ذكراست داوطلبين محترم مي توانندازتاريخ 23/11/91لغايت 2/12/91درچهارچوب قانون انتخابات درخصوص ...

برگزاری جلسه اعتباربخشی بیمارستانی باحضورمعاونت محترم درمان وارزیابان محترم اعتباربخشی

برگزاری جلسه اعتباربخشی بیمارستانی باحضورمعاونت محترم درمان وارزیابان محترم اعتباربخشی جلسه اعتباربخشي باحضورآقاي دكترضيائي معاونت محترم درمان وجمعي ازكارشناسان اعتباربخشي درتاريخ 5/12/91درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه درمورداهميت ارزشيابي بيمارستان كه توسط ارزيابان كشوري درارديبهشت ماه سال آتي انجام مي گردد،ونيزخودارزيابي اسفندماه ...

برگزاری جلسه هیات نظارت شهرستان درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات نظام پزشكی

برگزاری جلسه هیات نظارت شهرستان درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات نظام پزشكی درراستاي تبصره يك ماده ي ده آئين نامه اجرائي انتخابات نظام پزشكي جلسه هيات نظارت شهرستان درخصوص بررسي صلاحيت داوطلبين درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.لازم به ذكراست كه اسامي داوطلبين تعيين صلاحيت شده پس ازتائيدهيات مركزي نظارت ازطريق درج آگهي وسامانه پيام ...

پروژه های افتتاحیه دهه ی مبارك فجر

پروژه های افتتاحیه دهه ی مبارك فجر پروژه هاي زيردرايام مبارك دهه ي فجردربيمارستانهاي شهرستان فساافتتاح مي گردد: -راه اندازي دوبخش داخلي ورواني دربيمارستان دكترعلي شريعتي -راه اندازي بخش ICUجراحي قلب دربيمارستان حضرت ولي عصر(عج) -راه اندازي ششمين اتاق عمل بيمارستان حضرت ولي ...

برگزاری كارگاه آموزش نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف مواد

برگزاری كارگاه آموزش نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف مواد درراستاي اجراي دستورنامه قائم مقام معاون محترم درمان درحوزه سلامت روان واعتياددرخصوص توسعه كشوري نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف موادكارگاه آموزش نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف موادتوسط مسئول محترم اداره نظارت وكارشناسان اداره سوء مصرف موادوصدورپروانه هاي معاونت ...

برگزاری جلسه هماهنگی اعضاءگروه نظارت

برگزاری جلسه هماهنگی اعضاءگروه نظارت جلسه گروه نظارت بردرمان پيرامون اهتمام وجديت درامرنظارت بردرمان موسسات پزشكي درتاريخ 4/11/91درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه نامه معاون محترم درمان وزارت متبوع درخصوص اهتمام وجديت درامرنظارت بردرمان موسسات پزشكي بررسي شدومقررگرديداقداماتي درجهت ...

جلسه مشترك هیئت اجرائی ونظارت پیرامون نحوه برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پزشكی شهرستان فسا

جلسه مشترك هیئت اجرائی ونظارت پیرامون نحوه برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پزشكی شهرستان فسا دراين جلسه كه باحضوراكثريت اعضاء محترم هيئت محترم نظارت واجرائي درمحل معاونت درمان برگزارگرديد،مقررگرديدجهت سهولت ودسترسي كادرمحترم پزشكي محل برگزاري انتخابات ساختمان نظام پزشكي باشد.همچنين اعضاء شعبه اخذ راي نيزمشخص گرديدند.

اعلام نتایج قرعه كشی نظام پرستاری به سازمان حج وزیارت

اعلام نتایج قرعه كشی نظام پرستاری به سازمان حج وزیارت پيرواعلام سازمان نظام پرستاري واختصاص دوسهميه به نظام پرستاري شهرستان فسادرروزجمعه مورخ 27/10/91دربيمارستان حضرت ولي عصر(عج)جلسه قرعه كشي اعزام نيروي پرستاري باحضوراكثريت اعضاي محترم نظام پرستاري برگزارگرديد.وخانم هازينت بردبارعضوهيئت مديره پرستاري  وخانم ...