معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

برگزاری نشست اضطراری مشترك حوزه معاونت درمان وبیمارستان درخصوص اعتباربخشی بیمارستانی

برگزاری نشست اضطراری مشترك حوزه معاونت درمان وبیمارستان درخصوص اعتباربخشی بیمارستانی نشست اضطراري مشترك حوزه معاونت درمان وبيمارستان درخصوص اعتباربخشي بيمارستاني درتاريخ 26/9/92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه كه معاونت محترم درمان رياست محترم بيمارستانهاوكارشناسان ومديران ارشدحوزه ستادي وبيمارستاني حضورداشتند،درخصوص اهميت استقراراعتباربخشي ...

برگزاری جلسه آموزش سامانه معاونت درمان جهت پرسنل معاونت درمان

برگزاری جلسه آموزش سامانه معاونت درمان جهت پرسنل معاونت درمان جلسه آموزش به روزرساني واحدهاي معاونت درمان درسامانه مربوطه درتاريخ 9/2/92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.اين جلسه كه باحضوراكثرپرسنل تشكيل گرديد،درخصوص به روزرساني مطالب واحدهاي مختلف درسامانه توسط نماينده ITدرمعاونت درمان مطالبي ارائه گرديدونام كاربري ...

برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت خطای سیستم سلامت به روش FMEA(تجزیه وتحلیل عوامل شكست وآثارآن)

برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت خطای سیستم سلامت به روش FMEA(تجزیه وتحلیل عوامل شكست وآثارآن) به همت واحدحاكميت باليني واعتباربخشي معاونت درمان كارگاه آموزشي مديريت خطاي سيستم سلامت به روش FMEA(تجزيه وتحليل عوامل شكست وآثارآن)درتاريخ 17/9/92درمحل سالن نحوي دانشگاه برگزارگرديد.آقاي مهندس بهزادي (كارشناس بهداشت حرفه اي )مدرس كارگاه تاكيدنمودند:FMEAرويكردي ...

برگزاری جلسه اعتباربخشی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

برگزاری جلسه اعتباربخشی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) درراستاي اجراي اهداف اعتباربخشي بيمارستاني ،جلسه اي باحضورمسئول محترم اعتباربخشي ومديرداخلي محترم وكارشناس محترم اعتباربخشي بيمارستان درتاريخ 3/2/92درمحل بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)برگزارگرديد.دراين جلسه درخصوص مشكلات اعتباربخشي درزمينه كمبودپرسنل درواحدكارگزيني ...

برگزاری سومین جلسه مادران باردارپرخطردرمحل معاونت درمان

برگزاری سومین جلسه مادران باردارپرخطردرمحل معاونت درمان  سومين جلسه مادران باردارپرخطردرروزيكشنبه مورخ 10/9/92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه سركارخانم دكتركوكبي مديرگروه محترم زنان ومديران وكارشناسان حوزه معاونت درمان ومعاونت بهداشتي حضورداشتند.ودرخصوص مشكلات مادران بارداردربيمارستان وحوزه بهداشت ...

برگزاری جلسه اعتباربخشی دربخش ccuبیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

برگزاری جلسه اعتباربخشی دربخش ccuبیمارستان حضرت ولی عصر(عج) درراستاي اهداف اعتباربخشي بيمارستاني جلسه اي باحضورمسئولين بخش ccuومسئول محترم اعتباربخشي معاونت درمان درتاريخ 27/1/92برگزارگرديد.اين جلسه باعنوان تاكيدبرمساله اعتباربخشي باحضورمسئول محترم اعتباربخشي معاونت درمان وآقاي دكترولي زاده ،آقاي دكترساعد،آقاي ...

برگزاری جلسه بررسی مرگ ومیركودكان زیر5سال ناشی ازحوادث رانندگی

برگزاری جلسه بررسی مرگ ومیركودكان زیر5سال ناشی ازحوادث رانندگی جلسه بررسي مرگ وميركودكان زير5سال ناشي ازحوادث رانندگي درمحل معاونت درمان درروزسه شنبه مورخ 12/9/92برگزارگرديد.دراين جلسه كه معاون محترم درمان ،معاون محترم بهداشتي ،رئيس محترم مركزحوادث وفوريت هاي پزشكي ورئيس محترم راهنمائي ورانندگي ورئيس محترم پليس راه ...

برگزاری اولین جلسه هماهنگی اعضاء گروه اعتباربخشی درسال 92

برگزاری اولین جلسه هماهنگی اعضاء گروه اعتباربخشی درسال 92 اولين جلسه هماهنگي اعضاء گروه اعتباربخشي درسال 92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.اين جلسه كه درآن اكثريت اعضاء حضورداشتند،درساعت 8صبح مورخ 27/1/92درمحل معاونت درمان باحضورمديرمحترم درمان ومسئول محترم اعتباربخشي معاونت درمان برگزارگرديد.ومسائلي پيرامون ...

برگزاری نشست مشترك حوزه معاونت درمان درمحل معاونت درمان درروزیكشنبه مورخ 10/9/92

برگزاری نشست مشترك حوزه معاونت درمان درمحل معاونت درمان درروزیكشنبه مورخ 10/9/92 نشست مشترك حوزه معاونت درمان درروزيكشنبه مورخ 10/9/92باحضورمعاون محترم درمان ورياست محترم بيمارستانهاي شريعتي وحضرت ولي عصر(عج)ورياست محترم اورژانس 115درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه جناب آقاي دكترضيائي (معاون درمان )جناب آقاي دكترشكوهيان(رياست ...

برگزاری اولین جلسه هماهنگی پرسنل معاونت درمان

برگزاری اولین جلسه هماهنگی پرسنل معاونت درمان باآغازسال جديدشمسي ،اولين جلسه هماهنگي پرسنل معاونت درمان باحضورمعاون درمان درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه معاون درمان باعرض تبريك سال نووتشكراز زحمات پرسنل درسال گذشته ، درموردفعاليت هاي پيش رودرسال جديدمسائلي رامطرح كردندوازپرسنل خواستندباجديتي ...