معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

سرکار خانم کریمی  مدیر خدمات پرستاری با توجه به نقش مهم گروه پرستاری در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حوادث و بلایا ، هدف از جلسه را تشکیل کمیته پرستاری در حوادث و بلایا جزءاولویت های اداره پرستاری فسا در سال جاری دانستند.

آقای نجفی ضمن ارائه گزارش جلسات آموزشی معاونت پرستاری وزارت متبوع با موضوع بحران ، هدف تشکیل کمیته را ایجاد هماهنگی بین گروه پرستاری با کار گروه بحران و بلایای دانشگاه ، تشکیل تیم پرستاری آماده برای ارائه مراقبت در بحران ها ، آموزش و توانمند سازی اعضای تیم (پرسنل عملیاتی) و مدیران پرستاری دانستند.