معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری ضمن تاکید بر اهمیت نقش پرستار در پوشش همگانی سلامت، برنامه های معاونت پرستاری را در این زمینه عنوان نموده و اجرای برنامه آموزش به بیمار و خانواده ، برنامه های پرستاری بهداشت جامعه نگر HOME VISIT، برنامه 247، 724 ، اجرای طرح های غربالگری و برنامه های پیشگیری از بیماریها و شناخت آسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت و حفاظت از مردم ازمصادیق برنامه های پوشش همگانی سلامت دانستند و از صاحبین فرآیندخواستند تا با برنامه ریزی برای رسیدن به این مصادیق ، اهتمام جدی بعمل بیاورند.

همچنین ایشان تاکید نمودند: اجرای برنامه آموزش به بیمار و خانواده در بیمارستان ها زمانی ارزشمند می باشد که اثر بخشی آن و نتایج پیامدی آن را دنبال کنیم.