معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در جلسه شورای هماهنگی پرستاری که سوپروایزرهای آموزشی به عنوان میهمان حضور داشتند ، شاخص های ملی پرستاری مورد بررسی قرار گرفت. خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه تاکید نمودند آموزش به بیمار به عنوان شاخص کیفی می تواند باعث افزایش ارتقاء کیفیت مراقبت های ارائه شده ، کاهش طول زمان بستری بیمار و در نهایت رضایت بیماران گردد. ایشان از مترون های بیمارستان ها خواستند تا تمام تلاش خود را برای بهبود شاخص های اثر بخشی آموزشی به بیمار، پیشگیری از سقوط، پیشگیری از زخم فشار و رضایتمندی بیماران از پرستاران بکار بندند.

در ادامه خانم آبادی گزارشی از شاخص های ملی پرستاری 3 ماهه اول 98 و سه ماهه اول 97 و استاندارد کشوری ارائه دادند.