معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

  سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری در این جلسه که با حضور کارشناسان ایمنی ومسئولین دفتر بهبود کیفیت بیمارستان ها  تشکیل شد بر لزوم ایجاد فرهنگ ایمنی وایجاد زیر ساخت های ارائه مراقبت پرستاری ایمن تاکید نمودند.

سرکار خانم آبادی کارشناس ایمنی معاونت درمان در ابتدای جلسه ضمن بر شمردن اهمیت ایمنی در بیمارستان ها به عنوان مهمترین شاخص مدیریت پیشرفت در بیمارستان ها از لحاظ اقتصادی، انسانی و اخلاقی تاکید نمودند. ایشان خاطرنشان می کردند رعایت اصول ایمنی در بیمارستان ها که مکان حساس برای بروز حادثه به شمار می رود، منجر به افزایش اثر بخشی ، کارآیی و در نهایت بهره وری می گردد. که این مهم برای بیماران، کارکنان و ذینفعهای اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت.

ایشان اجرای استانداردهای الزامی و اسامی بیمارستان های دوستدار ایمنی ، اجرای دقیق دستورالعمل وقایع ناخواسته، رسیدن به بالاترین میزان ارتقاء شاخص های ایمنی (سقوط بیماران، زخم فشاری ، گزارش عوارض خون و ....) و رعایت استانداردهای هموویژیلانس را از مهمترین مواردی که داشت که معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا در حیطه ایمنی دنبال می کند.

ایشان حمایت مسئولین ارشد بیمارستان ها وعزم جدی کارشناسان ایمنی بیمارستان ها را در رسیدن به اهداف ایمنی مهم داشتند.