معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در این ویدئو کنفرانس به اقدامات ضروری و لازم در اجرای طرح ، نقش موثر و پررنگ مدیران پرستاری و گروه پرستاری اشاره گردید و اذعان گردید ، با توجه به نقش پرستاران در سلامت مردم ، اهمیت موضوع مشخص است.

همچنین شاخصهای مورد نظر و مهم در اجرای این طرح اشاره گردید:

1-افراد جدید دارای فشارخون

2-تعداد افراد آموزش دیده و ...

در پایان جلسه پرسش و پاسخ صورت گرفت.