معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

پرسنل دانشگاه علوم پزشکی فسا در خود اظهاری سنجش فشارخون شرکت نمودند.

خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از شرکت پرسنل معاونت درمان و سایر پرسنل دانشگاه ، در طرح سنجش فشارخون خبر دادند. ایشان بیان نمودند: پرسنل  دانشگاه علوم پزشکی فسا با گرفتن فشارخون و ثبت خوداظهاری در سامانه salamat.gov.ir در طرح غربالگری و سنجش فشارخون شرکت نمودند.