معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

 به همت اداره نظارت بر درمان ،آخرین دستورالعمل نحوه آنکالی پزشکان در بیمارستانهای کشوربه استماع اداره های معاونت درمان از جمله اداره نظارت ، دفتر پرستاری ، اقتصاد درمان و مدیریت اطلاعات سلامت رسید. در این جلسه مطالبی از جمله : فرآیند آنکالی پزشکان،محدوده زمانی حضور پزشکان آنکالی،ملزومات پوشش آنکالی در بیمارستانها ، نحوه محاسبه ساعات و پرداخت آنکالی ، اجرا و نظارت و کنترل مورد بررسی قرار گرفت.