معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در جلسه ای با حضور کارشناسان ارزیاب اداره نظارت بر امور درمان ، چک لیست های نظارتی کشوری ابلاغی از وزارت متبوع مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در این جلسه همچنین فرآیند نظارت بر مراکز و نحوه ارسال بازخوراند بازدیدها مورد بازبینی مجدد قرار گرفت.