معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

به همت اداره نظارت بر درمان معاونت درمان و بهداشت و در راستای اجرای طرح ساماندهی پسماندهای مراکز درمانی دولتی و خصوصی سطح شهر ، کارگاه آموزشی موازین کنترل عفونت برگزار گردید.در این کارگاه  تفکیک صحیح پسماندها ، نحوه استریلیزاسیون پک های مورد استفاده در مراکز درمانی ، اصول پیشگیری و کنترل عفونت کارکنان و مراجعین جهت کلیه دندانپزشکان ، مدیران و مسئولین درمانگاهها و پایگاههای بهداشتی دستیاران دندانپزشکی سطح شهر ارائه گردید.