معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص تست های تخصصی تشخیص انواع تومور گفت :

تومور مارکرها مواردی هستند که در بدن فرد در پاسخ به تومور تولید می شوند. تومور مارکرها انواع مختلفی دارند ، برخی در پاسخ به نوع خاصی از تومور تولید می شوند و به اصطلاح اختصاصی هستند و برخی در انواع مختلفی از تومورها دیده می شوند . افزایش میزان تومور مارکرها همراه با انجام اعمال تخصصی نظیر ماموگرافی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن می توانند آزمون تشخیصی کاملی باشند .

تومور مارکرها انواع مختلفی دارند .این تومورمارکر برای تشخیص و تعیین شدت بیماری در سرطان تخمدان ، برای شناسایی مبتلایان به سرطان لوزالمعده و صفراوی و ارزیابی پاسخ به درمان  و برای کنترل پاسخ بیماران به درمان سرطان پستان و ... کاربرد دارد.