معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

 شورای هماهنگی پرستاری تشکیل جلسه داد. در این جلسه رئیس اداره پرستاری بر بحث تشکیل کمیته آموزش به بیمار در بیمارستان ها در راستای ارتقای آگاهی بیمار بر پیشگیری و اقدامات انجام شده در بیمارستانها را الزامی دانستند و برای اجرای بهینه این امر لزوم آموزش و آگاه سازی بیمارستانها را مستمر کل پرسنل را یادآوری نمودند و مقرر شد از سوی کارشناسی آموزش حوزه پرستاری ستاد، ارائه آموزش این مبحث در قالب آموزش مداوم پیگیری گردد.