معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی راه اندازی سیستم پکس در حوزه اداره امور رادیولوژی معاونت درمان با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، مسئول اداره رادیولوژی درمان ، مسئولین رادیولوژی بیمارستانها ومسئولین ITدانشگاه برگزار گردید. دراین جلسه مشکلات موجود مطرح گردید.ضمن احصاء شرح وظایف حاضرین ، با توجه به نصب زیر ساخت های سیستم ،مقرر گردید  پس از خرید تجهیزات مورد لزوم ، در اسرع وقت سیستم پکس راه اندازی گردد.