معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در بازدیدی که از بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در تاریخ 30/5/96 توسط رئیس اداره پرستاری و کارشناسان اداره پرستاری از بخش های بالینی بیمارستان انجام شد خدمات پرستاری مورد ارزیابی و از نزدیک مشکلات مورد بررسی قرار گرفت .همچنین از بیماران عیادت بعمل آمد.