معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

صبح امروز آقای دکتر پزشکی معاون درمان ،مسئول اداره نظارت و اعتباربخشی ورئیس اداره پرستاری به طور سرزده از بیمارستان دکتر شریعتی و درمانگاه حمزه بازدید نمودند.دراین بازدید که سرپرست بیمارستان و مدیر داخلی نیز حضور داشتند،ضمن بازدید از واحدهای مختلف بخش اعصاب و روان و اتفاقات ، مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت پیگیری در اسرع وقت به مسئولین ارائه گردید.