معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در این نشست سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری ضمن تبریک به مناسبت روز آزادی خرمشهر و شروع ماه ضیافت الله رمضان بر اهمیت مستند سازی بر اساس عملکرد در حیطه های مدیریت و رهبری مراقبت و درمان و مدیریت خدمات پرستاری در جلسه رضایتمندی ارباب رجوع و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بالینی تاکید فرمودند.