معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دکتر پزشکی معاون محترم درمان ضمن خوش آمدگویی و آرزوی موفقیت برای آقای دکتر ضرغامی در اجرای مسئولیت ، اهداف استراتژی معاونت درمان در سال 1396را تبیین نمودند. ایشان همچنین بر اهتمام حوزه درمان در اجرای طرح تحول سلامت، اعتباربخشی و برنامه های عملیاتی مشترک درمان و ساز و کارهای نظارتی در  جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و کسب رضایتمندی ارباب رجوع تاکید فرمودند .