معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 کار گروه درمان حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل در تاریخ 1/3/96 ساعت 10 – 8 در سالن روز بهان دانشگاه علوم پزشکی با حضور مسئولین بیمارستان ها، تیم ارزیابی سه نفره ارزیابی ایمنی بیمارستان ها برای حوادث و بلایا -  دبیران کمیته های بیمارستان ها برگزار گردید.

در این جلسه دبیر کار گروه درمان در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل معاونت درمان  بر عزم جدی معاونت درمان در ساماندهی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه و پدافند با اهمیت اجرای صحیح برنامه های عملیاتی مشترک دانشگاهها، استانداردهای اعتباربخشی در حوزه مدیریت بحران  تاکید نمودند.