معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جناب آقای دکتر پزشکی به همراه رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی ، مدیر خدمات پرستاری دانشگاه  و کارشناس مسئول اعتباربخشی در تاریخ 19/2/1396 از بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی به صورت سرزده بازدید نمودند.در این بازدید جناب آقای دکتر بر راه اندازی هر چه سریعتر قسمت های اضافه شده به بخش اعصاب و روان  تاکید مجدانه داشتند.