معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه مشترک معاونت درمان و بهداشت در خصوص کاهش مرگ و میر مادران در معاونت درمان تشکیل شد.

این جلسه که با حضور معاونت های بهداشت و درمان و باهدف پیگیری و شناسایی مادران پرخطر برگزار گردید، مقرر شد هر 2 هفته یکبار جلسات مشترک برای نظارت و اجرای بهینه فرآیندهای موجود برگزار گردد.