معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه ای پیرامون بررسی فرم گزارش پرستاری با حضور رئیس دانشکده پرستاری ، رئیس اداره پرستاری ، کارشناسان اداره پرستاری ، مترون و کارشناس مسئول دفتر بهبود کیفیت درسالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید. دراین جلسه مقرر گردید نظرات و پیشنهادات ارائه شده مکتوب به معاونت پرستاری وزارتخانه ارسال گردد.