معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی مدیران گروه با معاونت درمان و معاونت آموزشی در تاریخ 29/1/1396 در محل سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید. حاضرین جلسه معاون درمان و معاون آموزش دانشگاه و پزشکان متخصص (مدیران گروههای تخصصی) بودند. در این جلسه پیرامون مسائل درمانی و آموزشی ، مطالبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.