معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

سرکار خانم دکتر آریا به همراه مدیر خدمات پرستاری و مامایی، سرکار خانم کریمی از بخش های مختلف بیمارستان شریعتی بازدید نمودند.

دراین بازدید ضمن گفتگو با پرسنل و عیادت از بیماران بستری و تبریک سال جدید  ، روند ارایه خدمات به بیماران را مورد بررسی قرار دادند.