معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای اجرای موثر تعرفه های پزشکی طرح تحول سلامت ،جلسه آموزشی آشنایی با قیمت گذاری تعرفه های پزشکی براساس ارزشهای نسبی و مراقبت های سلامت در 4 جلسه توسط اداره اقتصاد درمان معاونت درمان برگزار گردید و صاحبان فرآیند ستادی و بیمارستانها در این جلسه حضور فعال داشتند. سومین جلسه در روز جمعه مورخ 20  اسفند ماه در محل سالن معاونت درمان تشکیل گردید.