معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای اجرای اهداف دولت الکترونیک جلسه مشترک معاونت درمان ، معاونت بهداشت و دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه با دستور جلسه سند تبادل اطلاعات الکترونیک و با هدف ایجاد هماهنگی در توسعه و استقرار نظام ارجاع در سطح دانشگاه علوم پزشکی فسا در تاریخ 12/12/95 در محل معاونت درمان برگزار گردید.در این جلسه دکتر بابک پزشکی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی  ، بر لزوم هماهنگی و روحیه مشارکت فی مابین معاونت های درمان و بهداشت دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در جهت پیشبرد استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و توسعه نظام ارجاع در دانشگاه تاکید فرمودند. همچنین به دنبال قرائت لیست اقدامات مورد انتظار جهت اجرای سند تبادل اطلاعات الکترونیک نظام ارجاع (سنا)، مسئولین مربوطه مشخص گردید .