معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در تاریخ 4/12/95 با حضور معاونت محترم درمان جناب آقای دکتر پزشکی و رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی جناب آقای زراعتکاران و کارشناس مسئول اعتباربخشی سرکار خانم مرادی  به صورت سر زده  از بخش های  اورژانس -طب سنتی-دیالیز-اعصاب و روان-حوزه مدیریت و بخش خون گیری آزمایشگاه بیمارستان دکتر شریعتی بازدیدی انجام شد. دراین بازدید آقای دکترپزشکی، معاون درمان ، ضمن عیادت از بیماران، از نزدیک مسائل ومشکلات بیماران وپرسنل وبخش های مذکوررابررسی نمودند.همچنین از فضای توسعه  بخش روان و روند پیشرفت آن دیدن نمودند.