معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه ماهیانه کمیته طرح ملی 247 معاونت درمان در تاریخ 2/12/95 در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید. دراین جلسه ابتدا آقای دکتر پزشکی بر بومی سازی الگوریتم ارائه خدمت به بیماران با توجه به امکانات و شرایط دانشگاه تاکید داشتند. و مقرر گردید گزارش جامعی از عملکرد در راستای طرح ملی 247 در اسرع وقت به ایشان تحویل داده شود.