معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

کمیسیون ماده 20 درمان در خصوص صدور مجوزهای قانونی جهت موسسات و مراکز پزشکی و پیراپزشکی با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضای کمیسیون برگزار گردید.

در این کمیسیون تعداد 3 مورد درخواست متقاضیان که در سامانه الکترونیکی صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه به ثبت رسیده بود ،  مورد بررسی قرار گرفت .