معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

  دربازدیدی سرزده از بخش های اتفاقات، تریاژ، اورژانس اطفال، اتاق های عمل و زایشگاه، دکترپزشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا، به همراه مدیرخدمات پرستاری دانشگاه وکارشناس مسئولان معاونت درمان، ضمن عیادت از بیماران، از نزدیک مسائل ومشکلات بیماران وپرسنل وبخش های مذکوررابررسی نمودند.