معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جناب آقای دکتر پزشکی معاون محترم درمان در تاریخ 4/11/95از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ، بخشهای اداری ، پایگاه شماره 1 شهری ، دیسپچ و ستاد هدایت اورژانس 115 بازدید نمودند. دراین بازدید که ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و جمعی از مسئولین بخشهای اداری اورژانس نیز حضور داشتند گزارشی از فعالیتها و عملکرد این مرکز به معاون درمان ارائه نمودند .