معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 کمیته ماهیانه طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی (طرح ملی 247) با حضور آقای دکتر پزشکی معاون درمان ،آقای دکتر شکوهیان رئیس بیمارستان و آقای دکتر ولی زاده و دیگر مرتبطین طرح با دستور جلسه بررسی نتیجه پایش طرح ملی 247 از سوی وزارتخانه و شناسایی گروه ها و رفع چالش ها روز شنبه مورخ 2/11/95در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید. که مصوباتی درپی داشت .در این نشست معاون درمان بر اجرای اثربخش و مطلوب طرح تاکید داشتند.