معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه نشست ماهیانه مدیران خدمات پرستاری دانشگاه و بیمارستانها در راستای طرح تحول نظام سلامت ، با حضور رئیس دانشکده پرستاری و کارشناسان حوزه پرستاری در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید.دراین جلسه، مدیر پرستاری در خصوص مباحث دفترچه راهنمای سنجه های اعتباربخشی پرستاری، آموزش های لازم و نیاز به تشکیل کار گروهی برای نظارتهای مناسب در حوزه پرستاری  تاکید نمودند.