معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه ماهیانه مدیران خدمات پرستاری دانشگاه و بیمارستانها در تاریخ 8/6/95 درسالن جلسات معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه پیرامون اجرای برنامه های معاونت پرستاری وزارت بهداشت از قبیل :Case Method ،Ishift ،و صلاحیت حرفه ای بحث و بررسی انجام شد و  مصوباتی نیز در پی داشت.